Češky, Češi a Slovenky, Slováci ve Vídni - Konstrukce identit a zkušenosti s migrací

Kooperace mezi Výzkumným střediskem historických menšin (FZHM) a Ùstavem pro vědeckou komunikaci a výzkum vysokého školství Univerzity  Celovec / IFF se sídlem ve Vídni

Málokterá kulturní menšina poznamenala město Vídeň v 19. a 20. století tak jako čeští a slovenští přistěhovalci – zdaleka nejen vídeňský jídelníček. Přestože tyto národnostní skupiny vyvíjely v rámci svých spolků a organizací rozmanité aktivity, vytratily se po roce 1945 postupně z veřejného vědomí. Nehledě na postupnou asimilaci se velké množství  českých jmen a vliv českých a slovenských přistěhovalců staly mezitím tak důvěrné, že nejsou již vnímány jako něco cizího.

Projekt "Češi a Slováci ve Vídni - Konstrukce identit a zkušenosti s migrací" sleduje  stejnou mírou jak vývoj integračních procesů, tak i pokusy o sebeuskutečnění menšin. Skutečnost, že v popředí zájmu projektu jsou Češi a Slováci ve Vídni, kteří se již za dob Habsburské monarchie stěhovali ve velkém počtu do tehdejšího rezidenčního města, umožňuje zkoumat migrační vlny po relativně dlouhé období. Také zde došlo k posunům – totiž mezi integračními procesy a zachováváním vlastní kulturní přislušnosti a identity.

V rámci tohoto projektu se uskutečňují rozhovory s ve Vídni a v okolí žijícími Čechy, Češkami a Slováky, Slovenkami metodou narativních- autobiografických interviews. Přitom jsou rozpravy o životních příbězích vždy také výrazem specifických konstrukcí identity, v jejichž průběhu dochází k odlišným zařazením a vymezením. Hlavní důraz je kladen na otázku, jak byl ovlivněn život a vyprávění dotázaných okolností, že jsou příslušníky menšiny resp. že se cítí být její součástí.
Změnami politických a sociálních poměrů od pádu železné opony se hranice k sousedním zemím staly více prostupné. Došlo k přílivu nových migračních vln ve znaku sílíci globalizace. Naskýtá se otázka, do jaké míry má nová politická mapa vliv na Čechy, Češky a Slováky, Slovenky žijící již dlouhá léta ve Vídni. Proto se pozornost výzkumného projektu zaměřuje zvlášť na rok 1989.


Výzkumný tým:

Vedoucí projektu:
Regina Wonisch (FZHM & IFF Wien)
Gert Dressel (IFF Wien)


Vědečtí spolupracovníci:
Edith Auer
Nicole Bauer
Angelika Brechelmacher (IFF Wien)
Matej Kundračik (FZHM)
Jana Starek